Regulamin Konkursu - Wygraj Organizer na swoje kosmetyki

Regulamin konkursu:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany dalej „Konkursem". Przedmiotem Konkursu jest wybór 1 najoryginalniejszej odpowiedzi  o temacie " Sposoby na organizacje komsmetyków" Konkurs odbywa się na www.theoleskaaa.pl

§ 2

Organizatorem Konkursu jest „TheOleskaaa". Sponsorem konkursu jest Easyglam.pl

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§4

Konkurs trwa od  17 marca 2013 do 24 marca 2013

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, oraz osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców które umieszczą odpowiedź na pytanie i polubią stronę Easyglam.pl na Facebooku

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. W konkursie wytypowany zostanie jeden zwycięzca

§ 9

1. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko jedną odpowiedź na pytanie.

2. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi po 24 marca  2013

4. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.theoleskaaa.pl  przez Organizatora pod nazwą „Wygraj organizer na swoje kosmetyki- wyniki"

5. Biorący udział w konkursie decyduje się na publikacje swojej odpowiedzi na www.theoleskaaa.pl

IV. NAGRODY
§ 10 
1. W konkursie przewidziano 1 nagrode - organizer na kosmetyki wybrany przez zwycięzce spośród tych dostępnych na easyglam.pl

V. REKLAMACJE
1.Reklamacje związane z konkursem  będą przyjmowane na adres email: theoleskaaa@gmail.com  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
2.Uwzględnieniu będą podlegały tylko takie reklamacje, które zawierają dokładne dane osoby składającej reklamację oraz dokładny opis reklamacji.
3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od ich otrzymania.
4.Decyzja organizatora w sprawie reklamacji zostanie przesłana uczestnikowi, który złożył reklamację na adres mailowy, z którego została przesłana reklamacja. Decyzja organizatora jest ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na www.theoleskaaa.pl  Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Sponsor ponosi koszty wysyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
Posted By: TheOleskaaa

Regulamin Konkursu - Wygraj Organizer na swoje kosmetyki

O mnie

© TheOleskaaa Dostosowanie szablonu: one little smile